UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Zmień kontrastZmień wielkość czcionki

Podstawa programowa
Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego MEN, poszerzoną o treści wynikające z zainteresowań i predyspozycji ucznia.  
Przygotowujemy uczniów do spełniania wymagań systemu oświaty (egzaminu po 6 klasie, egzaminu gimnazjalisty), aby mogli z sukcesem kontynuować naukę na kolejnych etapach edukacyjnych .

Egzaminy klasyfikacyjne
Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą zdaje egzaminy klasyfikacyjne w terminie uzgodnionym przez dyrektora szkoły i rodziców ucznia.
Egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony z dowolnej liczby przedmiotów.
Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów: technika, muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, religia/etyka może być zdawany przez ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na pisemną prośbę ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów).
Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane są w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminów z takich przedmiotów, jak: plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin ma formę zadań praktycznych.

Świadectwa
Uczeń otrzymuje szkolne  świadectwo promocyjne, zgodnie z wzorem MEN, wydane przez Szkołę Podstawową / Gimnazjum „Promyk Słońca”.

Model pracy z uczniem
Staramy się odnaleźć ziarno złota tkwiące w każdym dziecku.
Tak organizujemy naukę i jej warunki, by każdy uczeń mógł maksymalnie wykorzystać swój potencjał, by robił maksymalne postępy na miarę swoich możliwości i w swoim tempie, wg indywidualnego programu.  
Model indywidualnej pracy z uczniem:
1) diagnoza wstępna - rozpoznanie potrzeb, możliwości, predyspozycji ucznia (wrzesień)
2) opracowanie indywidualnego programu - ustalenie celów i planu pracy na semestr (wspólnie z rodzicami)
3) zajęcia edukacyjne (różne formy aktywności, zajęcia lekcyjno-warsztatowe, konsultacje indywidualne, projekty edukacyjne) – codziennie w godz. 8.00-16.00
4) po każdym semestrze: opisowa ocena ucznia przedstawiona rodzicom; analiza postępów ucznia i  - w zależności od potrzeb – modyfikacja programu.
5) ocena końcowa: na podstawie ocen opisowych semestralnych

Organizując pracę z uczniem, wychodzimy z założenia, że każdy uczeń ma specjalne potrzeby edukacyjne, każdy jest indywidualnością i dlatego potrzebuje indywidualnego podejścia.

Konsultacje z nauczycielami
Ściśle współpracujemy z rodzicami w zakresie określenia celów i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych. Raz w miesiącu odbywają się spotkania z rodzicami, podczas których nauczyciele wraz z rodzicami  analizują postępy ucznia, omawiają realizację indywidualnego programu, uzgadniają cele i planują pracę na kolejny okres.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne udzielane jest stosownie do potrzeb każdego ucznia, we współpracy ze specjalistami z Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca”.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
Zajęcia integracyjne, rozwijające kompetencje społeczne organizowane są w ramach wolontariatu uczniowskiego i projektów realizowanych przez Fundację „Promyk Słońca”.

Zajęcia specjalistyczne
Zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  realizowane są we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Promyk Słońca” i Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca”:
-  terapia pedagogiczna
- rehabilitacja ruchowa
- zajęcia logopedyczne
-  integracja sensoryczna
-  muzykoterapia
- komunikacja alternatywna
- rewalidacja.

Zajęcia dodatkowe
Warsztaty przedmiotowe, laboratoria, projekty edukacyjne  -  oferujemy uczniom bogatą ofertę zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. Zajęcia odbywają się cyklicznie (wg oddzielnego harmonogramu) w formie warsztatów, laboratoriów i projektów edukacyjnych w ramach następujących bloków tematycznych:
blok przyrodniczo-matematyczny
blok humanistyczny
blok językowy
blok artystyczny