O Szkole

Wstęp

Jesteśmy szkołą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Organizujemy naukę i jej warunki, uwzględniając indywidualne potrzeby każdego dziecka, tak aby każdy uczeń mógł maksymalnie wykorzystać swój potencjał, by robił maksymalne postępy na miarę swoich możliwości i w swoim tempie, według indywidualnego programu.

W naszej szkole dzieci uczą się z przyjemnością, nie boją się popełniać błędów, nie wstydzą się prosić o pomoc, czują się bezpiecznie, są częścią grupy. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze.

Przestrzeń szkoły jest dostosowana do uczniów z niepełnosprawnościami, przyjazna sensorycznie (bez dzwonków, nadmiaru bodźców).

Uczeń otrzymuje szkolne świadectwo promocyjne, zgodnie z wzorem MEN,
wydane przez Szkołę Podstawową Fundacji „Promyk Słońca”.

Model pracy z uczniem

01. Diagnoza wstępna

Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka- rozpoznanie potrzeb, możliwości, predyspozycji ucznia (wrzesień)

02. Opracowanie indywidualnego programu

Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego – ustalenie celów i planów pracy (we współpracy z rodzicami)

03. Zajęcia edukacyjne i terapeutyczne

Zajęcia edukacyjne i terapeutyczne (różne formy aktywności, zajęcia lekcyjno-warsztatowe, projekty edukacyjne) – codziennie w godz. 8.00-16.00

04. Ocena postępów ucznia

Po każdym semestrze: opisowa ocena ucznia przedstawiona rodzicom na indywidualnych konsultacjach; analiza postępów ucznia i  – w zależności od potrzeb – modyfikacja programu.

Rola nauczyciela

Nauczyciel pełni rolę przewodnika, który inspiruje, wzbudza ciekawość świata. Kreuje optymalne warunki do nauki i stymulowania rozwoju, wyznacza ramy i określa zadania. Służy pomocą i radą. Nauczyciel pomaga odkryć i rozwijać mocne strony ucznia, w oparciu o które uczniowi łatwiej będzie planować dalszą edukację.

Współpraca z rodzicami

Ściśle współpracujemy z rodzicami w zakresie określenia celów i realizacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych. Podczas indywidualnych konsultacji nauczyciele wraz z rodzicami  analizują postępy ucznia, omawiają realizację indywidualnego programu, uzgadniają priorytety i planują pracę na kolejny okres.